هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20231209

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-طلایی - 1:golden /انگلیسی
4-طلا - 1:gold /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-دی - 1:day /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-استیل - 1:steel /انگلیسی
14-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-ایران - 1:iran /انگلیسی
18-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
19-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
20-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
21-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
22-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-ندا - 1:neda /انگلیسی
25-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
26-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
27-نگین - 1:negin /انگلیسی
28-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
29-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
30-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
33-دست - 1:hand /انگلیسی
34-گرد - 1:round /انگلیسی
35-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
36-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
37-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
38-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
39-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
40-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
41-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
42-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-گل - 1:flower /انگلیسی
46-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
49-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
50-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
51-بزرگ - 1:big /انگلیسی
52-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
53-پر - 1:feather /انگلیسی
54-کیف - 1:bag /انگلیسی
55-انگشترست -
56-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
59-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
60-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
61-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
62-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
63-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
64-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
65-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
66-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
67-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
68-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
69-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
70-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
73-معمولی - 1:normal /انگلیسی
74-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
75-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
76-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
77-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
78-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
79-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
80-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
81-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
82-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
83-اسی - 1:esi /انگلیسی
84-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
85-متوسط - 1:medium /انگلیسی
86-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
87-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
88-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
89-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
90-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
91-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
92-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
93-تاج - 1:crown /انگلیسی
94-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
95-گوش - 1:ear /انگلیسی
96-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
97-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
98-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
99-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
100-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
101-رنگپا - 1:رنگ پا /urdu, 2:skincolor /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره