پلاک اسم طوبی پلاک اسم طوبی
سفارش پلاک استیل اسم طوبی طوبی از زیبا ترین اسامی دخترانه ایرانی با ریشه عربی است. معنی طوبی: (معرب از عبری) خیر، شادی، سعادت، بهشت، درختی در بهشت، و همینطور (مؤنث اطیب) به معنی پاکیزه تر، پاکیزه، نیکو، طوبی به صورت شبه جمله (در عربی) (در قدیم) به معنی خوشا، (برگرفته از قرآن کریم) - نام درختی در بهشت (تلفظ: tubā)
اطلاعات سفارش