پلاک اسم هاجر پلاک اسم هاجر
سفارش پلاک استیل اسم هاجر هاجر از قدیمی ترین اسامی اسامی دخترانه با ریشه عربی است. معنی هاجر: (عبری) به معنی ' فرار '، (در اعلام) همسر حضرت ابراهیم خلیل (ع) و مادر اسماعیل (ع) ]هاجر در ادبیاتِ یهود نشانه ی بندگی در شریعت است[ - معرب از عبری فرارکننده، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم (ع)
اطلاعات سفارش