هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240622

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-دی - 1:day /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
8-استیل - 1:steel /انگلیسی
9-طلا - 1:gold /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
12-نگین - 1:negin /انگلیسی
13-گرد - 1:round /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
16-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
17-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
18-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
19-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
20-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
24-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
25-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
26-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
27-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
28-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
29-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
30-گل - 1:flower /انگلیسی
31-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
32-فارسی - 1:persian /انگلیسی
33-دست - 1:hand /انگلیسی
34-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
35-پر - 1:feather /انگلیسی
36-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
37-کوچک - 1:small /انگلیسی
38-بزرگ - 1:big /انگلیسی
39-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
40-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
41-پا - 1:foot /انگلیسی
42-کیف - 1:bag /انگلیسی
43-گردن - 1:neck /انگلیسی
44-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
45-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
46-نه - 1:no /انگلیسی
47-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
48-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
49-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
50-لاتین - 1:latin /انگلیسی
51-معمولی - 1:normal /انگلیسی
52-سایز - 1:size /انگلیسی
53-تاج - 1:crown /انگلیسی
54-ساده - 1:simple /انگلیسی
55-فلزی - 1:metal /انگلیسی
56-اسی - 1:esi /انگلیسی
57-متوسط - 1:medium /انگلیسی
58-آویز - 1:medallion /انگلیسی
59-گیره - 1:clamp /انگلیسی
60-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
61-گوشوارهپینی - 1:گوشواره پینی /pashto, 2:pinstudearrings /انگلیسی
62-گوش - 1:ear /انگلیسی
63-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
64-مشکی - 1:black /انگلیسی
65-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
66-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
67-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
68-نامها - 1:names /انگلیسی 2:name /انگلیسی
69-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
70-رها - 1:raha /انگلیسی
71-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
72-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
73-مینی - 1:mini /انگلیسی
74-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
75-علی - 1:ali /انگلیسی
76-اسب - 1:horse /انگلیسی
77-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
78-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
79-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
80-دیگر - 1:other /انگلیسی
81-سفید - 1:white /انگلیسی
82-سنگ - 1:stone /انگلیسی
83-چشم - 1:eye /انگلیسی
84-پارسی - 1:persian /انگلیسی
85-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
86-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
87-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
88-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
89-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
90-مانی - 1:mani /انگلیسی
91-مردانه - 1:mens /انگلیسی
92-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
93-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
94-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
95-فرش - 1:carpet /انگلیسی
96-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
97-نخ - 1:thread /انگلیسی
98-خدا - 1:god /انگلیسی
99-سنجاق - 1:pin /انگلیسی
100-متری - 1:metric /انگلیسی
101-کلید - 1:key /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره