هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230928

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-طلایی - 1:golden /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-استیل - 1:steel /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-طلا - 1:gold /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
19-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
20-دی - 1:day /انگلیسی
21-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
32-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
35-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
36-دست - 1:hand /انگلیسی
37-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
38-گل - 1:flower /انگلیسی
39-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
40-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
41-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-گرد - 1:round /انگلیسی
44-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
47-کوچک - 1:small /انگلیسی
48-کیف - 1:bag /انگلیسی
49-پر - 1:feather /انگلیسی
50-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
51-بزرگ - 1:big /انگلیسی
52-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
53-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
54-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
55-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
56-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
59-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
60-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
61-معمولی - 1:normal /انگلیسی
62-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
63-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
64-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
65-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
66-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
67-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
68-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
69-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
70-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
71-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
72-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
73-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
74-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
75-اسی - 1:esi /انگلیسی
76-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
77-تاج - 1:crown /انگلیسی
78-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
79-ساده - 1:simple /انگلیسی
80-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
81-متوسط - 1:medium /انگلیسی
82-فلزی - 1:metal /انگلیسی
83-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
84-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
85-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
86-گیره - 1:clamp /انگلیسی
87-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
88-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
89-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
90-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
91-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
92-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
93-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
94-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
95-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
96-گوش - 1:ear /انگلیسی
97-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
98-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
99-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
100-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره